GDS-Codes

Amadeus:

OK QGOAAF

Apollo-Galileo: OK E5287
Sabre-Abacus:  OK 150872
Worldspan: OK TRSFR